SUPER WDR 2MP

กล้องวงจรปิด SUPER WDR 2MP

เทคโนโลยี WDR กล้องวงจรปิด ถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ใบในเวลาเดียวกัน โดยบันทึกภาพในสภาวะปกติ และบันทึกภาพให้มีความสว่างมากกว่าปกติ แล้วนำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้ภาพทั้งภาพมีรายละเอียด คือส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น ส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงรายละเอียดกลับมาทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ กล้องCCTV WDR นี้จะใช้มากในสภาพย้อนแสง คือ แสงจากฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่เราสนใจ ซึ่งจะทำให้ภาพซึ่งมีวัตถุที่เราสนใจมืดกว่าปกติ เราจึงต้องแก้ไขด้วยการติดกล้องวงจรปิด WDR เพื่อให้ภาพที่ได้มีรายละเอียด

กล้องวงจรปิดรุ่น  SUPER WDR 2MP

รองรับทุกการใช้งานในทุก Soloution

SUNELL สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้เหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน