Network Video Recorder

เครื่องบันทึกวีดีโอ Network Video Recorder

NVR คือ อะไร Network Video Record คือ การบันทึกวีดีโอแบบดิจิตอล บันทึกภาพลงฮาร์ดดิสก์ผ่านระบบ LAN เครื่องประเภทนี้จะใช้งานร่วมกับกล้อง IP camera ภาพที่ได้จากการบันทึกจะความชัดสูง รองรับการบันทึกทั้งแบบ MPEG4 และ H.264 การบันทึก HD(High Definition, 720P) รองรับฮาร์ดดิสก์  รองรับ HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP, UDP/IP, DNS, MULTICAST, DHCP รองรับ Web-based network management สามารถต่อฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้ ซึ่งในอนาคตเทคโนโลยีทางด้าน Network IP จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นระบบดิจิตอล มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการส่งข้อมูลผ่านระบบ Network จะมีความเร็วสูงขึ้น เพราะภาพระบบดิจิตอลมีความคมชัดสูง เหมาะสำหรับองค์กรที่มีระบบ Network อยู่แล้ว 

รองรับทุกการใช้งานในทุก Soloution

SUNELL สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้เหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน