Sunell Redefining Your Vision at ISC West

ISC West เปิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2017 ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นอัจฉริยะในประเทศจีนเทคโนโลยี Sunell โดยมีแนวคิด "redefine your vision" แสดงผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเทคโนโลยีและโซลูชั่นรวมทั้งหมดรวมถึงกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ตรวจจับอุณหภูมิกล้อง ANPR กล้องพาโนรามาและกล้องถ่ายรูป 4K ฯลฯ

http://www.sunellsecurity.com/data/document/17iscw/

ข่าวสารที่ผ่านมา